voor de akkerbouw van morgen

Visie

De Nederlandse akkerbouw is een fascinerende sector. Van de veredelaar die nieuwe plantenrassen ontwikkelt en de boer die zijn gewassen teelt, tot de industrie die de oogst verwerkt tot voeding of tot grondstoffen voor industriële producten. In de diverse akkerbouwketens - die van aardappelen, granen, suikerbieten en andere producten - zijn in Nederland meer dan 20.000 ondernemingen actief. Ruim 75.000 mensen zijn zo betrokken bij de veredeling, teelt, handel en verwerking van akkerbouwproducten.

Grote uitdagingen

De Nederlandse akkerbouw staat voor grote uitdagingen. Die gaan verder dan de toenemende concurrentie om ruimte en grond in eigen land. Wereldwijd neemt de behoefte aan gezond en betaalbaar voedsel sterk toe. Plantaardige producten spelen daarin een vooraanstaande rol. Niet alleen rechtstreeks als voedsel voor de mens, maar ook als veevoer dat de basis vormt voor melk, vlees en eieren. De noodzaak om duurzamer te werken raakt ook de akkerbouw: minder hulpstoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en efficiënter werken zijn hier het devies. “Meer met minder” is de uitdaging waar de Nederlandse akkerbouw voor staat.

Krachtige sector

De Nederlandse akkerbouw is sterk door de kracht van ondernemers. In alle schakels van de productieketens zorgen zij voor toegevoegde waarde. Of ze nu groot of klein zijn, diverse activiteiten combineren of zich als specialist toeleggen één aspect: zij zijn de ruggengraat van de sector. Dat betekent dat er voldoende (jonge) mensen moeten zijn die de ambitie hebben om een akkerbouwbedrijf te leiden en door te geven aan de volgende generatie. En dat er genoeg schoolverlaters zijn die een carrière willen opbouwen in de voedingsindustrie. Continue aandacht voor een sterk en uitnodigend imago van de Nederlandse akkerbouw is ook daarom zeer gewenst.

Samenwerken

De Nederlandse akkerbouw bereikt meer met samenwerking. Naast de vooral zakelijke relaties in de ketens, werkt de Nederlandse akkerbouw ook in breder verband samen. Om doelen te bereiken die individuele ondernemers niet of minder goed kunnen bereiken. Denk aan gezamenlijk onderzoek, dat alle betrokken ondernemingen ten goede kan komen. Zoals studie naar (verbetering van) de bodem, de basis van alle teelten. Of naar het efficiënter omgaan met een schaars goed als water. Door dit zogenoemde pre-competitieve onderzoek gezamenlijk te financieren, kan de Nederlandse akkerbouw zijn sterke positie behouden en uitbouwen. Ook als het gaat om belangenbehartiging bij akkerbouwbrede vraagstukken is bundeling van belang. De politiek luistert immers beter als namens een brede groep wordt gesproken.