voor de akkerbouw van morgen

Verbindendverklaring

Het programma biedt de sector de mogelijkheid om het kennis- en innovatieniveau op onafhankelijke en goed onderbouwde wijze op peil te houden of te verbeteren. Het gaat hierbij om kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovaties op keten- en gewasoverschrijdende onderzoeksonderwerpen, zoals bodem, gewas, water, kringlopen, energie, lucht en data. Dergelijke onderzoeksonderwerpen hebben veelal een complexe achtergrond en zijn als gevolg daarvan kostbaar en niet door een individuele akkerbouwer te financieren. Voorts heeft iedere teler baat bij, of kan iedere teler in de toekomst baat hebben bij aantoonbare resultaten. Kennisontwikkeling is van groot belang voor de Nederlandse akkerbouwsector en meer generiek de Nederlandse economie (o.a. via export en werkgelegenheid).

Iedereen betaalt mee

Omdat het programma van belang is voor de gehele akkerbouwsector, de resultaten beschikbaar zijn voor alle akkerbouwers kan het ook alleen zinvol worden uitgevoerd als alle akkerbouwers bijdragen aan de financiering ervan. Akkerbouwers die zijn aangesloten bij de leden van BO Akkerbouw (LTO en NAV) zijn gebonden aan het programma, zijn verplicht tot registratie en gegevensverstrekking en tot het betalen van de verplichte financiële bijdrage op basis van een besluit van de erkende BO's die onder BO Akkerbouw vallen. De Minister van Economische Zaken heeft met zijn besluiten van 29 april 2016 (Staatscourant 2016 23394) bepaald dat het programma, de verplichte registratie en gegevensverstrekking en de verplichte financiële bijdrage ook bindend zijn voor akkerbouwers die niet zijn aangesloten bij de leden van BO Akkerbouw.

Gegevensverstrekking

Met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en RVO.nl is een afspraak gemaakt over de ondersteuning bij de verplichte registratie en de verstrekking van gegevens voor het opleggen van de verplichte financiële bijdragen. Zo kan de teler steeds een machtiging registreren in het Machtigingenregister op mijnRVO.nl waarmee BO Akkerbouw de perceelsgegevens van de bijdrageplichtige gewassen ontvangt. Hierdoor kan een akkerbouwer gemakkelijk aan zijn verplichting tot gegevensverstrekking voldoen. Voor meer informatie: zie de veelgestelde vragen.

Erkende organisatie

Verbindendverklaring is alleen mogelijk voor regelingen van een erkende brancheorganisatie (BO). Om juridische redenen zijn er binnen BO Akkerbouw drie erkende brancheorganisaties, te weten: BO Granen, BO Suiker en BO Aardappelen en overige akkerbouwgewassen. Deze organisaties hebben alle besloten tot uitvoering van het Programma Onderzoek en Innovatie en hebben ieder een regeling voor registratie en gegevensverstrekking en een regeling verplichte financiële bijdragen vastgesteld.