voor de akkerbouw van morgen

Veelgestelde vragen

De verbindend verklaarde maatregelen betreffen het Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie, de verplichte financiële bijdrage en de verplichte registratie en gegevensverstrekking. Omdat deze maatregelen aanleiding kunnen geven tot vragen, geeft deze webpagina een overzicht van een aantal veelgestelde vragen. Is uw vraag niet op deze pagina terug te vinden, dan kunt u via E-mail of via 079 3030 336 contact opnemen met Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw).

Wat is het nut van het Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie?
Het gezamenlijk programma voorziet in onderzoek, innovatie en kennisverspreiding op gewasoverschrijdende onderwerpen. Dit zijn onderzoeksonderwerpen met -vaak- een complexe achtergrond. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar onderwerpen als gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid en plantgezondheid. Dit zijn elementaire voorwaarden die de basis vormen van iedere teelt. Onderzoek naar en kennisontwikkeling op deze onderwerpen is vaak meerjarig en is als gevolg daarvan kostbaar en niet door een individuele akkerbouwer te financieren. Iedere teler heeft baat bij, of kan in de toekomst baat hebben bij resultaten uit dit Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie.
 
Wat is de omvang (in EUR) van het programma Onderzoek en Innovatie?
BO Akkerbouw heeft in opdracht van de Sectie Teelt en in samenwerking met ketenpartijen uit de Sectie Uitgangsmateriaal, Handel en Verwerking een programma onderzoek en innovatie opgesteld. Dit programma gaat uit van een jaarlijkse investering in collectief onderzoek van € 2,5 miljoen. De feitelijke besteding is echter afhankelijk van de kwaliteit van projecten / programma’s en invulling van het programma in de Sectie Teelt van BO Akkerbouw.
 
Waarom moet iedere teler verplicht meebetalen?
Omdat het programma van belang is voor de gehele akkerbouwsector, de resultaten beschikbaar zijn voor alle akkerbouwers en het ook alleen zinvol kan worden uitgevoerd als alle akkerbouwers bijdragen aan de financiering ervan.
 
Ik participeer al in een regionaal initiatief en betaal daar ook al voor onderzoek. Moet ik ook aan BO Akkerbouw betalen?
Ja, er wordt tussen telers geen onderscheid gemaakt. Uw regionale betrokkenheid kan overigens versterkend werken op het programma Onderzoek en Innovatie van BO Akkerbouw. U kunt namelijk uw keten- en gewasoverschrijdende onderzoeksvragen binnen uw groep / studieclub bespreken en deze vervolgens bij BO Akkerbouw indienen. De grotere en meer kostbare onderwerpen kunnen ‘we’ dan gezamenlijk oppakken.
 
Ik ben geen lid van een organisatie die lid is van BO Akkerbouw. Moet ik dan ook bijdragen?
Ja, niet alleen akkerbouwers die zijn aangesloten bij de lid-organisaties (ZLTO / LTO-Noord / LLTB / NAV) van BO Akkerbouw moeten bijdragen aan de financiering van het programma, maar ook akkerbouwers die niet zijn aangesloten bij de lid-organisaties moeten meebetalen. Alle akkerbouwers betalen dus mee, de 'georganiseerden' op basis van een besluit van de erkende BO en de 'niet-georganiseerden' op basis van het besluit tot verbindendverklaring van de minister.
 
Hoe wordt de verplichte financiële bijdrage vastgesteld?

De verplichte financiële bijdrage wordt vastgesteld en opgelegd naar het grondgebruik en berekend naar de oppervlakte beteelde grond. De maximale tarieven bedragen:

max. tarieven  (in EUR/ha)
poot- en consumptieaardappelen             13,20
zetmeelaardappelen               8,80
suikerbieten               8,80
granen (tarwe, gerst, haver, rogge)               4,40


De tarieven worden jaarlijks in nauwe samenspraak met de Sectie Teelt vastgesteld door de erkende BO’s binnen BO Akkerbouw, te weten: BO Suiker, BO Granen en BO Aardappelen en overige akkerbouwgewassen. De Minister van Economische Zaken heeft genoemde tarieven beoordeeld en heeft deze, en de verplichte financiële bijdrage, verbindend verklaard.

 
Tarieven zijn vastgesteld voor suikerbieten, granen en aardappelen. Betekent dit dat er alleen voor deze teelten onderzoek wordt gedaan?
Nee, het onderzoek richt zich op gewasoverschrijdende onderwerpen en niet persé op suikerbieten, granen en / of aardappelen. Omdat (vrijwel) iedere akkerbouwer tenminste één van deze gewassen in zijn / haar bouwplan heeft, is vanuit het oogpunt van doelmatigheid de keuze gemaakt om de verplichte financiële bijdrage via deze gewassen te laten verlopen. Dit met het wenselijke gevolg dat alle akkerbouwers profiteren, maar ook meebetalen aan het Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie.
 
Hoe verloopt de besluitvorming en wie beslist?
De besluitvorming begint veelal met het ophalen van onderzoekswensen en het beoordelen van deze wensen door een panel van akkerbouwers. De leden van dit panel worden dan vooral gevraagd aan te geven hoe belangrijk zij een onderwerp vinden. Vervolgens wordt steeds beoordeeld of de kennis reeds voorhanden is, er een dubbelling plaatsheeft met reeds lopend onderzoek en of samenwerking met andere partijen mogelijk is. Ook andere ketenpartijen - zoals de coöperaties - worden hierbij betrokken. Na deze stappen worden onderzoekers in de gelegenheid gesteld om een offerte uit te brengen voor het beantwoorden van de kennisvraag. Deze offerte wordt beoordeeld en met een advies voorgelegd aan de Sectie Teelt van BO Akkerbouw. Het is de Sectie Teelt die het bestuur van BO Akkerbouw resp. de erkende BO’s adviseert om een project wel / niet te starten.
 
Hoe weet BO Akkerbouw wat een akkerbouwer financieel moet bijdragen?
Om te kunnen beschikken over een juist en volledig register van telers die de financiële bijdrage moeten betalen, heeft de Minister van Economische Zaken ook een registratieregeling verbindend verklaard. Via deze regeling worden telers verplicht om zich direct of indirect bij BO Akkerbouw te registreren. Dat kan op drie manieren:
1) door in het machtigingenregister in mijnRVO.nl BO Akkerbouw te machtigen om inzage te krijgen in de perceelsgegevens van de bijdrageplichtige gewassen die u in de Gecombineerde opgave aan RVO.nl heeft verstrekt (machtiging verlenen voor "perceelsgegevens leveren aan"),
2) door BO Akkerbouw schriftelijk te machtigen met het Formulier machtiging perceelsgegevens of
3) door het inzenden van een volledig ingevuld en ondertekend Formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking.
Op basis van deze gegevens wordt de jaarlijks verplichte financiële bijdrage vastgesteld.
 
Omdat het verstrekken van een machtiging bij RVO.nl voor BO Akkerbouw administratief de eenvoudigste en dus de goedkoopste manier is om de vereiste gegevens te verkrijgen, ontvangen telers die de gegevens verstrekken via een machtiging bij RVO (via de bovenstaande opties 1) of 2)) een betalingskorting van € 50,- (maar nooit meer dan het factuurbedrag) op de factuur voor de financiële bijdrage.
 
Ik ben een akkerbouwer. Wat moet ik nu doen?
Als u aardappelen, suikerbieten of granen teelt, bent u verplicht zich te registreren bij BO Akkerbouw. Dat kan het eenvoudigst door het geven van een machtiging in het machtigingenregister in mijnRVO.nl of via een schriftelijke machtiging met het Formulier machtiging perceelsgegevens. Doet u dat via het formulier, dan meldt BO Akkerbouw deze machtiging aan RVO.nl. RVO.nl registreert de machtiging voor u in uw eigen mijnRVO.nl-account en bevestigt dit aan u per brief. Vanzelfsprekend kunt u uw machtiging in uw eigen mijnRVO.nl zelf beheren (de looptijd aanpassen, de machtiging intrekken, etc.). 
Let op: zonder een geldige machtiging voldoet u niet aan uw verplichtingen aan BO Akkerbouw. U kunt aan uw verplichtingen voldoen door (opnieuw) een machtiging af te geven of u schriftelijk te registreren en uw perceelsgegevens te verstrekken. (zie: Formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking). Omdat het verstrekken van een machtiging bij RVO.nl voor BO Akkerbouw administratief de eenvoudigste en dus de goedkoopste manier is om de vereiste gegevens te verkrijgen, ontvangen telers die de gegevens verstrekken via een machtiging bij RVO.nl een korting van € 50,- (maar nooit meer dan het factuurbedrag) op de factuur voor de financiële bijdrage.
 
Hoe kan ik nog voldoen aan mijn verplichting tot registratie en gegevensverstrekking voor het jaar 2018 of 2019?
Als u nog aan uw verplichting tot registratie en gegevensverstrekking voor 2018 of 2019 moet voldoen, kunt u dat op de volgende manieren doen:
1) het aanvaarden van een verzoek om machtiging van BO Akkerbouw dat voor u is aangemaakt in uw eigen account op mijn.RVO.nl of
 

Moet ik ook de financiële bijdrage betalen als ik veehouder ben en incidenteel granen teel?
Ja, iedereen die boven een bepaalde ondergrens (zie de vraag over de ondergrens) aardappelen, granen en suikerbieten teelt, wordt voor deze activiteit als akkerbouwer beschouwd en is verplicht de financiële bijdrage te betalen. Dit betekent ook dat deze landbouwer moet voldoen aan de verplichtingen voor registratie en gegevensverstrekking.

Geldt er een ondergrens voor de registratieverplichting bij BO Akkerbouw en de betalingsplicht?
Ja, er geldt een ondergrens. Deze is uitgedrukt als de standaardopbrengst die met de gewassen in onderstaande groepen kan worden behaald. De standaardopbrengsten worden door WUR ER (v/h het LEI) bepaald. Er geldt een ondergrens per onderstaande groep van € 3.000,-. Omgerekend betekent dit dat de registratie- en betalingsverplichting geldt voor bedrijven met een minimum areaalgrootte van:
1. voor de groep poot-, consumptie- en zetmeelaardappelen: 1 ha
2. voor de groep granen: 3,5 ha
3. voor suikerbieten: 1 ha
 
Wie verstuurt de rekening en wanneer en hoe vaak ontvangt u deze?
U ontvangt jaarlijks één keer een rekening van BO Akkerbouw. BO Akkerbouw verwacht de rekening aan het einde van ieder jaar te versturen.
 
Waar kan ik de resultaten van het programma onderzoek en innovatie terugvinden?
Via diverse websites (bo-akkerbouw.nl / HandboekBodemEnBemesting.nl / BeterBodemBeheer.nl), open dagen en andere vormen van kennisoverdracht, maar ook indirecter via ontwikkelde applicaties waar u mogelijk gebruik van maakt. De onderzoeksprogrammering genereert veel resultaten. Deze resultaten zijn vaak de bouwstenen voor meer integrale beslissingssystemen waar de sector en de diverse ketens van zullen profiteren. Een overzicht van de projecten die met de verplichte financiële bijdragen worden gefinancierd vindt u in de brochure Projecten 2020 Onderzoek voor de akkerbouw van morgen.
 
Welke verplichtingen heb ik als teler?
Een teler is juridisch verplicht zich te laten registreren bij BO Akkerbouw en opgave te doen van de bijdrageplichtige oppervlakten van consumptie-, poot- en zetmeelaardappelen, granen en suikerbieten. Tevens is de teler verplicht de financiële bijdrage te betalen.
 
Hoe kan ik mij registreren en opgave doen van mijn bijdrageplichtige oppervlakten?
U kunt op drie manieren voldoen aan de verplichting om zich te registreren en gegevens te verstrekken over uw percelen aardappelen, granen en suikerbieten:
1) door in het machtigingenregister in mijnRVO.nl BO Akkerbouw te machtigen om inzage te krijgen in de perceelsgegevens die u in de Gecombineerde opgave aan RVO.nl heeft verstrekt (machtiging verlenen voor "perceelsgegevens leveren aan"),
2) door BO Akkerbouw schriftelijk te machtigen met het Formulier machtiging perceelsgegevens of
3) door het inzenden van een volledig ingevuld en ondertekend Formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking.
 
Als u BO Akkerbouw machtigt, ontvangt BO Akkerbouw van RVO.nl alleen de oppervlakten van de gewassen waarvoor de financiële bijdrage geldt. BO Akkerbouw zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het opleggen van de verplichte financiële bijdrage. Omdat het verstrekken van een machtiging bij RVO.nl voor BO Akkerbouw administratief de eenvoudigste en dus de goedkoopste manier is om de vereiste gegevens te verkrijgen, ontvangen telers die de gegevens verstrekken via een machtiging bij RVO.nl (bovenstaande opties 1) en 2)) een betalingskorting van € 50,- (maar nooit meer dan het factuurbedrag) op de factuur voor de financiële bijdrage.
 
Wat zijn de gevolgen als u niet aan de verplichtingen voldoet?
Komt u de verplichting tot registratie en gegevensverstrekking niet na, dan zal BO Akkerbouw in een procedure via de bevoegde kantonrechter nakoming van de verplichting vorderen onder verbeurte van een dwangsom. Tevens dient u er rekening mee te houden dat BO Akkerbouw een vordering tot verhaal van door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten zal indienen.
 
Wordt de financiële bijdrage ook besteed om BO Akkerbouw te financieren? 
Nee, de opbrengst van de verplichte financiële bijdragen wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en begeleiding van het onderzoeksprogramma. De organisatiekosten van BO Akkerbouw worden betaald uit de contributies van de lid-organisaties.

Ik heb  BO Akkerbouw schriftelijk gemachtigd om inzage te krijgen in mijn perceelsgegevens, maar ik zie deze machtiging niet geregistreerd in "mijn dossier" op mijn.RVO.nl. Hoe kan dit?
BO Akkerbouw verzamelt alle schriftelijke machtigingen en biedt deze in één keer aan aan RVO.nl. RVO.nl registreert de machtigingen vervolgens in uw elektronische dossier. U ontvangt hiervan een bericht van RVO.nl.
 

Ik wil BO Akkerbouw machtigen via het Machtigingenregister op mijn.RVO.nl. Hoe kan ik dat doen?
U kunt BO Akkerbouw machtigen met de volgende stappen:

1) Log met uw inloggegevens in op “mijn.RVO.nl” en kies vervolgens bovenaan het scherm voor “Mijn dossier”

2) Klik op “Bekijken en beheren" onder Machtigingen” (rechterzijde van het scherm)

3) Er opent een nieuw venster “Mijn machtigingen”.

Opent dit venster niet dan staat uw webbrowser ingesteld op een pop up-blokkering: zie https://www.youtube.com/embed/I9mIYErN7d8 om dit ongedaan te maken.

4) Klik op “iemand machtigen”

5) Kies vervolgens voor “zoek nieuwe relatie” en selecteer “bedrijf, samenwerkingsverband, eenmanszaak”

6) zoek met “Brancheorganisatie Akkerbouw” of met Kamer van Koophandel (KvK)-nummer: 61136662 en klik vervolgens op “volgende” (gebruik eventueel de schuifbalk om “volgende” in beeld te krijgen)

7) Kies bij “Waarvoor machtigen” het onderwerp “perceelsgegevens leveren aan”, klik op “voeg toe” en vervolgens op “volgende”

8) Kies bij “Looptijd machtiging” als begindatum voor de datum waarop u de machtiging registreert. 

9) U krijgt een samenvatting te zien van de machtiging. Indien deze juist is, kiest u voor “verstuur”. De machtiging is nu geregistreerd.