voor de akkerbouw van morgen

Nota onderzoeksbijdrage

Waarom een nota onderzoeksbijdrage?
Met de onderzoeksbijdrage draagt u bij aan de financiering van het programma Onderzoek en Innovatie van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw voor het jaar 2018.
Binnen BO Akkerbouw werkt een groot aantal organisaties van teelt, uitgangsmateriaal, handel en verwerking van akkerbouwproducten samen. Het bestuur van BO Akkerbouw besloot - op verzoek van de teeltgeleding (LTO, NAV en NAJK) – tot een meerjarig programma Onderzoek en Innovatie. Het programma loopt tot en met 2020. Met dit programma wil de sector antwoorden vinden op kennisvragen die van belang zijn voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw. Alle telers kunnen onderzoekswensen indienen en kunnen kennis nemen van de resultaten van het onderzoek. Ingediende onderzoekswensen worden voorgelegd aan een panel van akkerbouwers. Het panel van akkerbouwers beoordeelt de onderzoekswensen op de betekenis ervan voor de teeltpraktijk. De Sectie Teelt van BO Akkerbouw, die bestaat uit telers-vertegenwoordigers van LTO, NAV en NAJK, bepaalt vervolgens of onderzoeks-voorstellen worden uitgevoerd, en zo ja, hoe. Tenslotte nemen het bestuur en de onder de brancheorganisatie vallende - en door de Minister van Economische Zaken erkende brancheorganisaties (BO Aardappelen en overige akkerbouw-gewassen, BO Granen en BO Suiker) de formele besluiten. Door onderzoek wordt in het programma kennis vergaard en op zo toegankelijk mogelijke wijze beschikbaar gesteld aan de sector. Dit kan bijvoorbeeld door artikelen in vakbladen, demonstratieprojecten en via onderzoeksrapporten en –verslagen op onze website.

Wanneer worden de nota’s verzonden?
De nota’s worden vanaf half december verzonden: een gedeelte van de telers ontvangt de nota in december, een ander gedeelte in het eerste kwartaal van 2019.

Waarom in bepaalde gevallen geen nota?
De nota wordt uitsluitend verzonden aan alle telers van aardappelen (poot-, consumptie- en zetmeel-), suikerbieten en granen (tarwe, gerst, haver en rogge) met een notabedrag dat hoger is dan € 25,-. Het gaat hier om het notabedrag dat resteert na aftrek van de korting van € 50,- (maar nooit meer dan het berekende bedrag van de bijdrage) die u krijgt als u BO Akkerbouw heeft gemachtigd gebruik te maken van de areaalgegevens die u in de Gecombineerde opgave aan RVO.nl heeft verstrekt. Heeft u BO Akkerbouw niet gemachtigd, dan ontvangt u dus alleen een nota als het notabedrag hoger is dan € 25,-.

Welke gegevens zijn gebruikt voor de nota?
Basis voor de nota is de areaalomvang van aardappelen (poot-, consumptie- en zetmeel-), suikerbieten en granen (tarwe, gerst, haver en rogge) in 2018. Andere dan deze gewassen worden niet belast. Als u ons heeft gemachtigd gebruik te maken van de gegevens die u in de Gecombineerde opgave aan RVO.nl heeft verstrekt, zijn de areaalgegevens op de nota hierop gebaseerd. In andere gevallen is de nota gebaseerd op de gegevens die u aan BO Akkerbouw heeft verstrekt.

Is betaling van de nota onderzoeksbijdrage verplicht?
Ja, omdat het programma onderwerpen betreft die voor alle telers van belang zijn en de resultaten voor alle telers toegankelijk zijn, moeten alle telers meebetalen aan de kosten voor de uitvoering van het programma. Het Programma Onderzoek en Innovatie en de regelingen voor verplichte registratie en gegevensverstrekking en voor de verplichte financiële bijdragen van de drie erkende brancheorganisaties die onder BO Akkerbouw vallen zijn dan ook verbindend verklaard door de Minister van Economische Zaken (Staatscourant 2016 23394). U vindt deze documenten met onderstaande links:

Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Aardappelen en overige akkerbouwgewassen
Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Granen
Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Suiker
Regeling verplichte financiële bijdragen aardappelen en overige akkerbouwgewassen
Regeling verplichte financiële bijdragen granen
Regeling verplichte financiële bijdragen suiker
Mededeling van de Minister van Economische Zaken inzake besluitvorming op grond van artikel 5:2 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties

Vermelding "korting gebruik gegevens RVO.nl"
Als op de nota "korting gebruik gegevens RVO.nl" (op de nota's die in december zijn verzonden: "korting wegens machtiging") is opgenomen, betekent dit dat u een korting ontvangt omdat u BO Akkerbouw heeft gemachtigd gebruik te maken van de areaalgegevens die u via de Gecombineerde opgave aan RVO.nl heeft verstrekt. Het gaat hier niet om een korting wegens een automatische incasso: u moet de nota in alle gevallen zelf betalen.

Hoe betalen?
Betaling van de nota moet plaatshebben binnen 3 weken na de datum van de nota op uitsluitend de aangegeven bankrekening (NL97 RABO 0334 0541 84 t.n.v. Brancheorganisatie Akkerbouw) onder vermelding van het factuurnummer. Betaalt u niet op tijd dan wordt wettelijke rente berekend over het niet tijdig betaalde bedrag. Indien u niet of niet geheel betaalt en invorderingsmaatregelen nodig zijn, dan komen de kosten hiervan eveneens voor uw rekening.

Wat te doen bij betalingsproblemen?
Het bestuur van BO Akkerbouw is zich er van bewust dat de weersomstandigheden in het afgelopen teeltseizoen ertoe kunnen leiden dat betaling van de nota op problemen stuit. Als dit het geval is, kunt u voor nota’s van minimaal € 250,- op verzoek gebruik maken van onze regeling voor gespreid betalen. De regeling houdt in dat wij het verschuldigde bedrag in vier termijnen (kwartalen) met een automatische incasso innen. Dit is een voorwaarde voor deelname aan de betalingsregeling.

U kunt alleen gebruik maken van de betalingsregeling door indiening van het Aanvraagformulier betalingsregeling. Het ingevulde aanvraagformulier moet binnen twee weken na de notadatum in het bezit zijn van BO Akkerbouw. De retouradressen zijn vermeld op het aanvraagformulier.

Wat te doen als de nota onjuist is?
Heeft u een nota ontvangen die gebaseerd is op onjuiste areaalgegevens of zijn er andere gegevens op de nota onjuist? U kunt dan telefonisch (079 – 30 30 336) of per E-mail (info@bo-akkerbouw.nl) contact met ons opnemen, zodat wij de juistheid van de nota nader kunnen onderzoeken. Wij kunnen u sneller van dienst zijn als u uw inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en/of het notanummer bij de hand heeft.

Voor meer informatie: zie ook onze veelgestelde vragen.