voor de akkerbouw van morgen

Factuur onderzoeksbijdrage

Waarom een factuur onderzoeksbijdrage?
Met de onderzoeksbijdrage draagt u bij aan de financiering van het programma Onderzoek en Innovatie van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw voor het jaar 2020.
Binnen BO Akkerbouw werkt een groot aantal organisaties van teelt, uitgangsmateriaal, handel en verwerking van akkerbouwproducten samen. Het bestuur van BO Akkerbouw besloot - op verzoek van de teeltgeleding (LTO, NAV en NAJK) – tot een meerjarig programma Onderzoek en Innovatie. Met dit programma wil de sector antwoorden vinden op kennisvragen die van belang zijn voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw. Meer informatie over het programma treft u hier aan. 

Wanneer worden de facturen verzonden?
De facturen worden verstuurd vanaf half november. 

Waarom in bepaalde gevallen geen factuur?
De factuur wordt uitsluitend verzonden aan alle telers van aardappelen (poot-, consumptie- en zetmeel-), suikerbieten en granen (tarwe, gerst, haver en rogge) met een factuurbedrag dat hoger is dan € 25,-. Het gaat hier om het factuurbedrag dat resteert na aftrek van de korting van € 50,- (maar nooit meer dan het berekende bedrag van de bijdrage) die u krijgt als u BO Akkerbouw heeft gemachtigd gebruik te maken van de areaalgegevens die u in de Gecombineerde opgave aan RVO.nl heeft verstrekt. Heeft u BO Akkerbouw niet gemachtigd, dan ontvangt u dus alleen een factuur als het factuurbedrag hoger is dan € 25,-.

Welke gegevens zijn gebruikt voor de factuur?
Basis voor de factuur is de areaalomvang van aardappelen (poot-, consumptie- en zetmeel-), suikerbieten en granen (tarwe, gerst, haver en rogge) in 2020. Andere dan deze gewassen worden niet belast. Als u ons heeft gemachtigd gebruik te maken van de gegevens die u in de Gecombineerde opgave aan RVO.nl heeft verstrekt, zijn de areaalgegevens op de factuur hierop gebaseerd. In andere gevallen is de factuur gebaseerd op de gegevens die u aan BO Akkerbouw heeft verstrekt.

Is betaling van de factuur onderzoeksbijdrage verplicht?
Ja, omdat het programma onderwerpen betreft die voor alle telers van belang zijn en de resultaten voor alle telers toegankelijk zijn, moeten alle telers meebetalen aan de kosten voor de uitvoering van het programma. Het Programma Onderzoek en Innovatie en de regelingen voor verplichte registratie en gegevensverstrekking en voor de verplichte financiële bijdragen van de drie erkende brancheorganisaties die onder BO Akkerbouw vallen zijn dan ook verbindend verklaard door de Minister van Economische Zaken (Staatscourant 2016 23394). U vindt deze documenten via onderstaande links:

Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Aardappelen en overige akkerbouwgewassen
Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Granen
Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Suiker
Regeling verplichte financiële bijdragen aardappelen en overige akkerbouwgewassen
Regeling verplichte financiële bijdragen granen
Regeling verplichte financiële bijdragen suiker
Mededeling van de Minister van Economische Zaken inzake besluitvorming op grond van artikel 5:2 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties

Vermelding "korting gebruik gegevens RVO.nl"
Als op de factuur "korting gebruik gegevens RVO.nl" is opgenomen, betekent dit dat u een korting ontvangt omdat u BO Akkerbouw heeft gemachtigd gebruik te maken van de areaalgegevens die u via de Gecombineerde opgave aan RVO.nl heeft verstrekt.

Hoe betalen?
Betaling van de factuur moet plaatsvinden binnen 3 weken na de datum van de factuur op uitsluitend de aangegeven bankrekening (NL97 RABO 0334 0541 84 t.n.v. Brancheorganisatie Akkerbouw) onder vermelding van het factuurnummer. Betaalt u niet op tijd dan wordt wettelijke rente berekend over het niet tijdig betaalde bedrag. Indien u niet of niet geheel betaalt en invorderingsmaatregelen nodig zijn, dan komen de kosten hiervan eveneens voor uw rekening.

Wat te doen als de factuur onjuist is?
Heeft u een factuur ontvangen die gebaseerd is op onjuiste areaalgegevens of zijn er andere gegevens op de factuur onjuist? U kunt dan telefonisch (079 – 30 30 336, 8:30 - 16:30 uur) of per E-mail (info@bo-akkerbouw.nl) contact met ons opnemen, zodat wij de juistheid van de factuur nader kunnen onderzoeken. Wij kunnen u sneller van dienst zijn als u uw inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel en/of het factuurnummer bij de hand heeft.

Voor meer informatie: zie ook onze veelgestelde vragen.