voor de akkerbouw van morgen

Onderzoek en innovatie

‘SAMEN ORGANISEREN WAT VOOR HET INDIVIDU NIET MOGELIJK IS’

De Nederlandse akkerbouwsector is wereldwijd toonaangevend op het gebied van duurzame teelt. Producten, kennis en uitgangsmateriaal gaan de hele wereld over en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de economie. Om die koploperspositie te kunnen behouden, moeten akkerbouwers voortdurend blijven vernieuwen en investeren in kennis.  

Via het programma Onderzoek en Innovatie van BO Akkerbouw organiseert de sector zelf onafhankelijk onderzoek. Akkerbouwers betalen dat samen via een onderzoeksbijdrage per hectare. Ze investeren daarmee in kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovaties op het gebied van o.a. bodem, gewas, water, kringlopen, energie en data. Dit soort onderwerpen heeft een complexe achtergrond, zijn daardoor kostbaar en niet door een individuele akkerbouwer te financieren. Vandaar dat de sector dit collectief regelt. Het uitgangspunt is: iedere teler kan nu of in de toekomst baat hebben bij de resultaten.

In deze brochure vindt u alle actuele projecten. Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten van deze onderzoeksprojecten? Schrijft u zich hier in voor de nieuwsbrief van BO Akkerbouw.

Onderzoeksonderwerpen

Werken aan kennis doet de akkerbouwsector op drie manieren;

(1) onderzoek en kennisverspreiding,

(2) inspelen op calamiteiten,

(3) grensverleggende innovaties.

Het zwaartepunt ligt op onderzoek en kennis. Dat varieert van het doen van fundamenteel- en praktijkonderzoek tot het verspreiden van opgedane kennis via o.a. demonstratieproeven, vakbladartikelen en de website www.kennisakker.nl/.  

Daarnaast is er budget gereserveerd voor het doen van onderzoek in geval van calamiteiten. Hierdoor kan de sector bijvoorbeeld direct inspelen op een plotseling opkomende plantenziekte of plaag.  

Binnen de grenzen van de onderzoekonderwerpen is er ruimte voor onderzoek naar grensverleggende innovaties. Dat gaat om concepten waarmee de sector verder kan verduurzamen en waar een verdienmodel in zit voor de akkerbouwer.

De onderzoeken zijn ruwweg onder te verdelen in vier thema’s:

  • Vitale bodem
  • Vitaal gewas
  • Biobased, Kringlopen en Energie
  • Management, Economie en Data

In systeemproeven komen soms meerdere thema’s tegelijk terug. Het uiteindelijke doel is: het instandhouden of verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en kwaliteit van de bodem, het minimaliseren van de belasting naar het milieu en het verhogen van het rendement van de akkerbouwer.

Een greep uit de lopende onderzoekprojecten treft u hier aan.

Ook u kunt uw kennisvraag indienen

‘Samen organiseren wat voor het individu niet mogelijk is’, is een belangrijk uitgangspunt voor het programma Onderzoek en Innovatie van BO Akkerbouw. Iedere akkerbouwer kan via het contactformulier zijn kennisvraag indienen. Past uw wens of kennisvraag binnen het programma Onderzoek en Innovatie, krijgt hij bijval vanuit een panel van collega-akkerbouwers en valt hij binnen het budget, dan loopt uw wens mee in het werkplan van aankomend jaar.