voor de akkerbouw van morgen

Biodiversiteitsmonitor

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

Onze unieke Nederlandse natuur op land staat er slechter voor dan ooit. Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarische landschap gemiddeld gehalveerd. Diverse vogel-, vlinder-, en reptielsoort die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig zeldzaam. Veel akkerbouwers helpen al mee om de trend van verlies aan biodiversiteit om te keren naar herstel, maar missen daarin een goed verdienmodel.
Brancheorganisatie Akkerbouw, Rabobank, provincie Groningen en het Wereld Natuur Fonds werken daarom nu gezamenlijk aan de ontwikkeling van de Biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw. Dit gezamenlijke initiatief biedt kansen voor het realiseren van nieuwe verdienmodellen om akkerbouwers te waarderen en te belonen voor hun prestaties voor biodiversiteit en daarmee de natuur in Nederland te helpen herstellen. De Biodiversiteitsmonitor maakt de inzet van akkerbouwers voor de biodiversiteit op en rond het bedrijf namelijk zichtbaar en daarmee ook beter waardeerbaar. 

Opbouw van de Biodiversiteitsmonitor

De nog te ontwikkelen monitor meet integraal de prestaties van de individuele akkerbouwer aan de hand van concrete indicatoren (Kritische Prestatie Indicatoren oftewel KPI’s genoemd). Voorbeelden van zo’n indicator zijn: het percentage bodembedekking, het percentage rustgewassen en de organische stofbalans. Deze indicatoren brengen de invloed van een individueel akkerbouwbedrijf op de biodiversiteit in kaart. Deze set van indicatoren wordt de komende twee jaar door middel van onderzoek en praktijkproeven ontwikkeld.

Resultaten delen

Het uiteindelijke doel is dat een akkerbouwer zijn of haar resultaten van de Biodiversiteitsmonitor kan delen naar bijvoorbeeld overheden, verpachters, verwerkers van akkerbouwproducten of banken. Op basis hiervan kunnen de genoemde partijen akkerbouwers waarderen en belonen voor hun inzet voor de biodiversiteit.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De ontwikkeling van de Biodiversiteitsmonitor akkerbouw sluit naadloos aan op het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: een breed gedragen plan van aanpak waarin diverse organisaties en bedrijven zich committeren aan activiteiten voor herstel van de biodiversiteit in Nederland. De biodiversiteitsmonitor helpt ketenpartijen en andere belanghebbenden bij het waarderen en belonen van boeren voor hun bijdrage aan de biodiversiteit. Zo wordt het voor hen aantrekkelijker om de omslag te maken naar een natuurvriendelijke bedrijfsvoering, waarin akkerbouwers kunnen profiteren van de diensten die de natuur levert. Voorbeelden hiervan zijn een gezonde bodem, voldoende schoon water en bestuivende insecten.

Nieuws en documenten


Initiatiefnemers

BO Akkerbouw

De akkerbouw is een belangrijke grondgebruiker in Nederland en kan bijdragen aan behoud en versterking van de biodiversiteit. Daarbij is het voor de BO Akkerbouw essentieel dat akkerbouwers worden gewaardeerd en financieel kunnen worden beloond voor goede prestaties. De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw moet dit mogelijk maken. Bijvoorbeeld verwerkers van akkerbouwproducten, banken, overheden en verpachters kunnen de score van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw gebruiken om akkerbouwers te belonen. Daarbij dient ook stapeling van beloning mogelijk te worden.

Wereld Natuur Fonds (WWF-NL)

Het Wereld Natuur Fonds heeft als missie om de rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen we een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven en werken aan herstel van biodiversiteit Met de ontwikkeling van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw draagt het Wereld Natuur Fonds  graag bij aan een toekomstbestendig landbouwsysteem waarin akkerbouwers voor goede biodiversiteitsprestaties voldoende worden gewaardeerd. De Biodiversiteitsmonitor stimuleert akkerbouwers om duurzamer te kunnen produceren en geeft waardevolle inzichten hoe ze hun inzet voor de biodiversiteit nog verder kunnen optimaliseren.


Provincie Groningen

De ontwikkeling van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw sluit direct aan bij de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Dit is de afspraak van de drie noordelijke provincies en de rijksoverheid om zich in te zetten voor een goede balans tussen landbouw, natuur en leefomgeving. De tijd is volgens de Regiodeal rijp voor een nieuwe aanpak waarin economie, ecologie en landschap meer in balans zijn. De provincie Groningen werkt daarbij graag samen met boeren, landbouwpartners, grondeigenaren, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om tot verandering te komen. Het ontwikkelen van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw is hierbij een belangrijk initiatief.

Rabobank

Rabobank werkt actief aan duurzame ontwikkeling vanuit haar missie ‘Growing a better world together’. Rabobank hanteert biodiversiteit als criterium voor de toekenning van financiering aan haar klanten.  Daarnaast werkt Rabobank wereldwijd via haar Banking for Food-strategie aan de bevordering van duurzame landbouw.  

De ontwikkeling van een Biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw is van belang voor de integratie van biodiversiteitscriteria voor risico en tarifering bij de financiering van de agrarische klanten.