voor de akkerbouw van morgen

Actieplan Plantgezondheid

Actieplan Plantgezondheid akkerbouw

De teelt op een duurzame wijze tot rendabele oogst brengen, het is dé uitdaging van de toekomst voor akkerbouwers. De afgelopen teeltseizoenen gaven een indicatie van weersinvloeden die klimaatverandering met zich mee kan brengen: naast extreme droogte en extreme hitte ook lokaal periodes met wateroverlast. Daarnaast dienen vraagstukken met bodemgezondheid en biodiversiteit zich steeds indringender aan. Het krimpend pakket beschikbare (chemische) gewasbeschermingsmiddelen spoort ook aan tot aanpassing van teeltmethoden. Alternatieve middelen, met minder milieu-impact, zijn niet volop voorhanden én vergen een andere manier van denken en werken. Om hun teelt te kunnen verduurzamen, hebben akkerbouwers kennis, middelen en techniek nodig. Akkerbouworganisaties bundelden hun krachten en inspanningen bij BO Akkerbouw met het Actieplan Plantgezondheid om praktische handvatten te kunnen bieden. Ambitie: in 2030 koploper zijn in duurzame teeltmethoden.

Het actieplan is in het Nederlands en in het Engels beschikbaar.

Nieuws

Ambitie en speerpunten

Ambitie

Onze ambitie voor 2030 is koploper te zijn in aantoonbare duurzame teeltmethoden die onze afnemers erkennen en maatschappelijk waardering krijgen. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu beperken we tot het uiterste minimum en onze akkerbouwproducten houden we nagenoeg residuvrij. Rentabiliteit zowel op de korte als middellange termijn blijft hierbij leidend.

Speerpunten

Weerbaar teeltsysteem
Omslag maken naar een weerbaar teeltsysteem waar gezonde, robuuste gewassen en een vitale bodem het uitgangspunt vormen, waardoor minder (chemische) gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. 

Precisielandbouw en vergroening middelenpakket
Vermindering milieu-impact met op maat toediening van gewasbeschermingsmiddelen door toepassing van precisielandbouwmethoden en met vergroening van het middelenpakket. 

Versterken biodiversiteit
Bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en actief medevormgever zijn van een aantrekkelijk landschap. 

Milieuprestaties inzichtelijk maken voor de markt
Duurzaamheidsinspanningen en impact ervan concreet maken. 

Wederzijds begrip

Naast genoemde speerpunten gaan we ons inzetten om het wederzijds begrip tussen maatschappelijke partijen en akkerbouwers verder te vergroten. We zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijke voorwaarde is om met elkaar de volgende duurzaamheidsstap in de akkerbouw te kunnen zetten.

Nulmeting

Ambitie en doelen zijn vertaald naar kritieke prestatie indicatoren (KPI’s). Begin 2019 werkte BO Akkerbouw de nulmeting uit: waar staat de sector ten opzichte van de ambitie voor 2030? Eigen activiteiten, externe bronnen en onderzoek door externe partijen in opdracht van BO Akkerbouw brachten de stand van zaken in beeld. De opdrachten behelsden een inventarisatie door Aeres Hogeschool (op basis van interviews met 23 ‘sleutelpersonen’), een enquête door AgriDirect (met representatieve steekproef van 458 akkerbouwers) en een kennisanalyse door adviesbureau Aleid Dik. De resultaten zijn deels terug te vinden bij de verdere uitwerking van genoemde speerpunten en in de voortgangsrapportage die in juni 2019 is uitgebracht. Voorjaar 2020 bracht BO Akkerbouw een beknopte voortgangsrapportage uit.

Looptijd

De looptijd van dit Actieplan is van 2017 tot 2030. Het realiseren van hierboven genoemde ambitie en speerpunten is een verantwoordelijkheid van de hele keten en vraagt om nauwe samenwerking met (kennis- en advies-)partners, de overheid, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties.