voor de akkerbouw van morgen

Bestuur/Secties

De BO Akkerbouw is een vereniging, die is opgericht op 21 juli 2014. De gezamenlijke leden vormen de Algemene Ledenvergadering (ALV). De kosten van de organisatie worden betaald door middel van de contributies.

Onder de Brancheorganisatie Akkerbouw vallen drie sectorbrancheorganisaties:

• BO Granen
• BO Suiker
• BO Aardappelen en overige akkerbouwgewassen

Deze drie sectorbrancheorganisaties zijn op 24 februari 2015 erkend door de Minister van Economische Zaken. De sectorbrancheorganisaties worden bestuurd door de leden en de bestuursleden uit de betreffende sector die ook lid zijn van het bestuur van de BO Akkerbouw. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen. De feitelijke activiteiten worden zo veel mogelijk via eigen secties uitgevoerd. Er zijn twee secties, te weten één voor de teelt en één voor uitgangsmateriaal, handel en verwerking (UHV). Kennis en innovatie vormt een speerpunt binnen het activiteitenpakket. Hiervoor is een afzonderlijke begeleidingscommissie ingericht. Het zelfde geldt voor de activiteiten op het vlak van akkerbouwcertificering (VVAK).

Hier vindt u het jaarverslag 2019. 

Bestuur Brancheorganisatie Akkerbouw
 

De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit 15 leden, die op voordracht van de leden van de vereniging worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Samenstelling Bestuur BO Akkerbouw

Sectie UHV
 

Zitting in de Sectie Uitgangsmateriaal, Handel en Verwerking (UHV) hebben vertegenwoordigers van de leden die deze geledingen vertegenwoordigen. Deze sectie is, evenals de Sectie Teelt, in hoge mate autonoom als het gaat om onderwerpen die dit deel van de BO Akkerbouw betreffen.
 

Samenstelling Sectie UHV

Sectie Teelt

Zitting in de Sectie Teelt hebben vertegenwoordigers van de leden die de primaire sector vertegenwoordigen. De sectie stuurt de activiteiten die betrekking hebben op de teelt zo veel mogelijk zelfstandig aan. Het bestuur kan alleen besluiten aangaande de teelt nemen op basis van een advies van de sectie.


Samenstelling Sectie Teelt

Commissie Onderzoek en Innovatie

De Begeleidingscommissie Onderzoek en Innovatie is een belangrijk adviserend orgaan op het vlak van kennis en innovatie voor het bestuur en voor de secties. De commissie is samengesteld uit experts vanuit de primaire sector en vanuit de handels- en verwerkingsbedrijven.


Samenstelling Begeleidingscommissie Onderzoek en Innovatie

Akkerbouw Certificeringsoverleg

De BO Akkerbouw fungeert als beheerder van VVAK (Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw). Binnen VVAK zijn voedselveiligheidscertificaten voor aardappelen, suikerbieten, industriegroente en granen, zaden en peulvruchten ondergebracht. Het beheer heeft plaats door het Akkerbouwcertificeringsoverleg. Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen maken daar deel van uit.


Samenstelling Akkerbouw Certificeringsoverleg